กรมการข้าว จัดสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการสำคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

134528กรมการข้าว จัดสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการสำคัญ  ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

กรมการข้าว จัดสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการสำคัญ

ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

collage

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวนโครงการสำคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร” พร้อมมอบนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวนโครงการสำคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 และโครงการสำคัญตามนโยบายของกรมการข้าว ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  

โดยมีนายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/62 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทบทวนโงการสำคัญ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ในการนี้ ได้รับเกียตริเป็นอย่างสูงจากนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมอภิปราย หัวข้อ “การปรับปรุงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมการข้าวให้บรรลุผลสำเร็จ”ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นต้น

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง การทบทวนพร้อมปรับปรุงและกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

กลุ่มที่ 2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

กลุ่มที่ 3 โครงการตรวจรับรองมาตรฐานข้าว GAP และอินทรีย์

กลุ่มที่ 4 โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ดำเนินรายการโดย นายกู้เกียรติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่ม บุคลากรกรมการข้าวจำนวน 100 คน

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน