คณะกรรมการพิจารณารับรอง 2 พันธุ์ข้าวใหม่รองรับตลาดข้าวนุ่มและข้าวขึ้นน้ำ

Hคณะกรรมการพิจารณารับรอง 2 พันธุ์ข้าวใหม่รองรับตลาดข้าวนุ่มและข้าวขึ้นน้ำ

คณะกรรมการพิจารณารับรอง 2 พันธุ์ข้าวใหม่รองรับตลาดข้าวนุ่มและข้าวขึ้นน้ำ

page3

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรวงข้าว กรมการข้าว
นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ สมาคมชาวนาไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่

1) ข้าวเจ้าสายพันธุ์ KDML105’ 02G1 Cs-PTT-15-2-2-1 เป็นข้าวเจ้านุ่มไม่ไวต่อช่วงแสง เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรผลิตข้าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตลาดข้าวนุ่ม ซึ่งยังมีการผลิตเพื่อการส่งออกไม่เพียงพอต่อการส่งออก เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ก่อนนั้นมีข้อจำกัดด้านความต้านทานต่อโรคและแมลง ปลูกได้จำกัดในพื้นที่ที่มีอากาศหนาว และมีผลผลิตต่ำ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวปทุมธานีจึงวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ไปฉายรังสีแกมมาและปลูกคัดเลือกพันธุ์ จึงได้พันธุ์ข้าวที่มีความโดดเด่นเป็นข้าวเจ้าที่มีอะมิโลสต่ำ ข้าวสุกมีความนุ่ม ค่อนข้าวเหนียว สีขาวนวล ลำต้นแข็ง มีเสถียรภาพการให้ผลผลิตดี ให้ผลผลิตสูงสุดในสภาพแปลงทดลอง 983 กิโลกรัม/ไร่ สามารถปลูกได้ในเขตนาชลประทาน

2) ข้าวเจ้าสายพันธุ์ PCRC03001-48 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสงพื้นเมืองพันธุ์เหลืองใหญ่โดยการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นที่นิยมของเกษตรกรกว่า 30 ปี ใน จ.ปราจีนบุรี นครนายก เนื่องจากมีความทนแล้งในระยะกล้า และยืดปล้องได้ดีในสภาพนาน้ำลึก แต่ประสบปัญหาพันธุ์ไม่บริสุทธิ์และขาดแคลนแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ทำให้ผลผลิตของข้าวขึ้นน้ำไม่ดีเท่าที่ควร จำหน่ายราคาผลผลิตในราคาต่ำ โดยเมื่อปรับปรุงพันธุ์แล้วมีลักษณะเด่นเป็นข้าวขึ้นน้ำพันธุ์แรกที่ข้าวสุกไม่ร่วนแข็งเหมือนข้าวขึ้นน้ำพันธุ์อื่นๆ ที่ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 401 กิโลกรม/ไร่ สามารถปลูกในน้ำลึกกว่า 1 เมตร มีน้ำท่วมขังตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

ดังนั้น ผลการประชุมมีมติเห็นชอบรับรองพันธุ์ข้าวทั้ง 2 สายพันธุ์ โดยใช้ชื่อว่าข้าวพันธุ์ กข77 และ ข้าวเหลืองใหญ่ 48 ตามลำดับ

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว