ผอ.สวช. บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ผลิตข้าว กข43 คุณภาพสู่ตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ

Hผอ.สวช. บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ผลิตข้าว กข43 คุณภาพสู่ตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ

page4

ผอ.สวช. บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ผลิตข้าว กข43

คุณภาพสู่ตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (สวช.) กรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ในการบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่องการผลิตและคุณภาพของข้าว กข43 เพื่อเป็นข้าวทางเลือกให้ผู้บริโภค ซึ่งกรมการข้าวร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index: GI) ในข้าวขัดขาว เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวในเชิงสุขภาพ และส่งเสริมตลาดข้าวสุขภาพต่างประเทศ และพบว่าข้าว กข43 เป็นข้าวขาวที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ จากเดิมที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากในจังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท ก็เป็นที่ต้องการของเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นข้าวสารสู่ตลาดมากขึ้น

ดังนั้น กรมการข้าวและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพรวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่พื้นที่ปลูกข้าว กข43 ในโครงการนาแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนกระทั่งแปรรูป และให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเชื่อมโยงการตลาด เพื่อเป็นต้นแบบของการปลูกข้าวโดยใช้การตลาดนำการ ทำให้สินค้าข้าวที่ได้มีตลาดรองรับแน่ชัด และได้ราคาสูงกว่าการผลิตข้าวทั่วไป  

ในการเลือกซื้อข้าวพันธุ์ กข 43 ที่มีคุณภาพจากโครงการนาแปลงใหญ่จะมีตราสัญลักษณ์การรับรองคุณภาพที่สำคัญ ดังนี้

1) มาตรฐาน Q ตัว แสดงถึงการให้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหารในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality)

2) เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เป็นตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ รวมกันเป็นทรงข้าวหลามตัด สื่อถึงแปลงนาเล็กๆ ที่รวมตัวเป็นนาแปลงใหญ่ สร้างความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยข้าวพันธุ์แท้ภายใต้โครงการผลิตข้าวด้วยระบบนาแปลงใหญ่

3) เครื่องหมาย QR code เพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้า มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบ ล็อตวัตถุดิบ เกษตรกรผู้ปลูก เป็นต้น

สำหรับข้าว กข43 นั้นเป็นข้าวที่มีการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 เป็นข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยว 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม คุณสมบัติเป็นข้าวเจ้าที่หอม นุ่ม น่ารับประทาน มีกลิ่นหอม ปริมาณอมิโลสต่ำ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 561 กิโลกรัม ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แนะนำให้ปลูกในพื้นที่นาชลประทานหรือพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว