อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเกษตรกรผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต้นแบบ

H 4002อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และเกษตรกรผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต้นแบบ

m 4002 s

m 4003 s

 

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

และเกษตรกรผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต้นแบบ

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อม   นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะเจ้าหน้าจากส่วนกลาง ร่วมรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มีภารกิจหลัก คือ ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ พร้อมวางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นจำหน่าย บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ พัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีเป้าประสงค์ คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 93 ของเป้าการผลิต กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีให้ชาวนาได้นำไปเพาะปลูกอย่างทั่วถึงปีละไม่ต่ำกว่า 94 ของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินการ ร้อยละ 7.23 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ หน่วยงาน องค์กรเกษตรกร เอกชน และชาวนาก้าวหน้าได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีความสุข และมีความพึงพอใจต่อองค์กร องค์กรมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบ และมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับการยอมรับ

โดยในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการที่รับผิดชอบ ดังนี้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer), โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน, โครงการเกษตรอินทรีย์, โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.), โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขายและจำหน่าย (ข้าว,พืชฯถั่ว), โครงการ Good rice seed shop, โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายฯ, โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวในชุมชน, โครงการสารวัตรเกษตร, โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเฉพาะ, โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูพืช, โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา, โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา, โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร เป็นต้น    โดยมีภารกิจหลักที่ต้องสนับสนุนเกษตรกร พร้อมประสานงานในพื้นที่ ดังนี้

  1. ศูนย์ข้าวชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 51 ศูนย์
  2. โครงการนาแปลงใหญ่ จำนวน 27 กลุ่ม
  3. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 15 กลุ่ม
  4. โรงสีข้าว จำนวน 72 แห่ง สหกรณ์การเกษตร จำนวน 33 แห่ง

          ในเวลาต่อมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร นายมานพ เกตุศรีเนียม และนางรุ่งรัตน์ ปั้นพิพัฒน์ ผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวต้นแบบดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้พัฒนาสายพันธุ์ “ข้าวขาวเกยไชย” ชนิดพันธุ์ ข้าวเจ้า / ข้าวเบา มีอายุการเก็บเกี่ยวเร็ว / ข้าวนาปรัง แหล่งพันธุ์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยในปี 2554 ชาวนาอำเภอเกยไชย ร่วมกับมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งโจทย์พัฒนาพันธุ์ข้าวอ่อน หอมนุ่มอร่อย อายุสั้น เม็ดสวยผลผลิตดี ต้านทานศัตรูพืช สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล จึงนำความเด่นเม็ดยาวของบาสมาติกมาปรับปรุงจากมีหางจนไม่มีหาง แล้วนำมาผสมกับข้าวไทยที่หอมนุ่มและอายุสั้น จนได้พันธุ์ข้าวขาวเกยไชยที่เม็ดยาวที่สุดในพันธุ์ข้าวไทย อย่างไรก็ตามกรมการข้าวจะเข้ามาช่วยร่วมดำเนินการเพื่อรับรองพันธุ์ในโอกาสต่อไป

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน