ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวติดตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ขยายพื้นที่ปลูกข้าว กข43 พร้อมหารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ต้นแบบ

h 001ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวติดตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ขยายพื้นที่ปลูกข้าว กข43 พร้อมหารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ต้นแบบ

m 4001.2 s

ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าวติดตาม

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ขยายพื้นที่ปลูกข้าว กข43

พร้อมหารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ต้นแบบ

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจติดตามพร้อมรับฟังปัญหาแนวทางพัฒนา “โครงการส่งเสริมสหกรณ์ขยายพื้นที่ปลูกข้าว กข43” ร่วมกัน ณ สหกรณ์พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

โดยมีนายวิเชียร วงษ์คำ รองผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมการข้าว ซึ่งส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มปริมาณการผลิตข้าว กข43 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าว กข43 และคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าว และสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยดำเนินการดูแลและสนับสนุนสมาชิกเกษตรกรผู้สนใจปลูกข้าว กข43 ตามข้อกำหนด เริ่มตั้งแต่ การขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกข้าว กข43 การดูแลแปลงปลูกและควบคุมคุณภาพแปลงตามมาตรฐาน GAP จนถึงขั้นตอนรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและหากสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวที่ผ่านมาตรฐาน GMP ก็สามารถแปรรูปเป็นข้าวสาร เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดได้ทันที

ขณะเดียวกันกรมการข้าวจะเข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนคัดเมล็ดพันธุ์ดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และแปลงผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์การตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GAP และรับรอง GMP โรงสีข้าวของสหกรณ์ สำหรับการสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ หากเป็นสหกรณ์ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน 30% จากกรมการข้าว ส่วนที่เหลือเกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ผ่านสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข43 และผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพจากกรมการข้าว

ในปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วม“โครงการส่งเสริมสหกรณ์ขยายพื้นที่ปลูกข้าว กข43” แล้วกว่า15,000 ไร่ จากทั่วประเทศ โดยมีจำนวนที่เริ่มดำเนินการแล้วกว่า 12 สหกรณ์...ในการนี้สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนสมาชิกกว่า 231 ราย โดยมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 4,609 ไร่ และคาดการณ์ว่าจะได้ผลผลิตข้าว กข43 กว่า 2,000 ตัน อีกด้วย

ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาของเกษตรกร ที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข43 ในพื้นที่ บ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ซึ่งแปลงที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จะได้รับการตรวจ GAP ปี 2561 ทุกแปลง โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก) ดำเนินการคู่ขนานขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ผ่านมาตรฐานการตรวจรับรอง GAP ระดับแปลง และพัฒนาโรงสีให้ได้ GMP ต่อไป

ในเวลาต่อมา ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางพัฒนาโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ต้นแบบต่อไป โดยสามารถทำได้โดยการปรับแต่งระบบกลไกเครื่องจักรกลบางส่วนในโรงงาน (ในส่วนของระบบการคลุกสารเคมีในเมล็ดพันธุ์ข้าว) ให้เหมาะสม ได้มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ต่อไป ทั้งนี้ นายช่างเทคนิคโรงงาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เครื่องจักรบางส่วน ต้องได้รับการดูแลและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งาน โดยควรเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ฤดูกาลผลิต) ที่จะมาถึงอันใกล้นี้ อีกด้วย

 

นางสาวณัญมน มณีแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก : ข้อมูลข่าว

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน