อธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมพื่นที่โครงการ “ สานพลังทำนาประชารัฐ”

IMG 7906อธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมพื่นที่โครงการ สานพลังทำนาประชารัฐ

อธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมพื่นที่โครงการ  สานพลังทำนาประชารัฐ

001 

วันที่เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมพื่นที่โครงการ สานพลังทำนาประชารัฐ โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเศไทย และนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่และความก้าวหน้าของโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

สำหรับโครงการมีการบูรณาการทุกภาคส่วนโดยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานของกรรมการสานพลังประชารัฐ กรมการข้าวได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและยกระดับองค์ความรู้ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตผ่านการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อสาธิต และบริหารการจัดการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร นอกจากนี้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี พันธุ์ กข๑๕ ให้กับโรงสีศิริกาญจนาไรซ์มิล์ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการในแบบสินเชื่ออีกด้วย

อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า กรมการการมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า จากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่พี่น้องชาวนา และก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

๑.     เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีในการพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดี

๒.     เพื่อเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวคุณภาพดีตามหลักการปฏิบัติที่ดีถูกต้องและเหมาะสม

๓.     เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังทำนาประชารัฐ ตำบลทุ่งรวงทอง จังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกร และบุคลทั่วไปได้รู้จักแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีที่ได้มาตราฐาน

๔.     เพื่อให้มีการจัดการด้านการตลาด โดยการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ และสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้ชาวนจำหน่ายข้าวเปลือกในราคี่เป็นธรรม

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเรื่องข้าวGI การสาธิตการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และกิจกรรมต่างๆจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กรมส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                                                                                                         วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ/ข่าว