รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ – พิจิตร มุ่งหวังให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและรักษาระดับผลผลิต ให้มีปริมาณและคุณภาพสมดุลกับความต้องการของตลาด

h 001รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่จังหวัดนครสวรรค์ – พิจิตร มุ่งหวังให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและรักษาระดับผลผลิต ให้มีปริมาณและคุณภาพสมดุลกับความต้องการของตลาด

m 001s

m 002 s

m 003 s

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์ - พิจิตร

มุ่งหวังให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและรักษาระดับผลผลิต

ให้มีปริมาณและคุณภาพสมดุลกับความต้องการของตลาด

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่ม “เกษตรกรนาแปลงใหญ่” ณ บ้านห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาระดับผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพสมดุลกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการผลิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ห้วยร่วม ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ให้มีการบริหารจัดการความรู้ด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว มีเกษตรกร จำนวน 850 ราย พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 26,450 ไร่ ร่วมกันปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด โดยกลไกตามโครงการสนับสนุนเกษตรจากรัฐบาลแบบแปลงใหญ่ โดยเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจในการผลิตข้าวปลอดภัย เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืชสารป้องกันกำจัดโรคแมลงและศัตรูข้าว ในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมผลผลิตเพื่อขายในรูปข้าวเปลือกและแปรรูปข้าวขายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองและกระจายในท้องถิ่นสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่ม แปลงใหญ่ผลิตข้าวครบวงจร” (โรงสี การแปรรูปข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การตรวจสอบคุณภาพข้าว) ในพื้นที่ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

            ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างชัดเจน สามารถบริหารจัดการผลผลิต มีการบูรณาการของหน่วยงาน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 62 ราย พื้นที่ 1,514 ไร่ ได้รับเงินทุน (สินเชื่อแปลงใหญ่) จำนวน 3 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้ จำนวน 1.5 ล้านบาท มีปริมาณผลผลิต 1.2 ล้านกิโลกรัม โดยจำหน่ายออกนอกกลุ่ม 80% และทางกลุ่มรับซื้อและแปรรูป 20% ซึ่งแผนการดำเนินงานในอนาคต จะพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าในรูปเกษตรอินทรีย์ การสร้างแบนด์สินค้า เพิ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ในตลาดเฉพาะ เช่น กข43 พิษณุโลก80) และปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเพื่อบริโภคเอง เป็นต้น

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน