กรมการข้าวนำคณะชาวนาพบนายกฯ ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ลั่นจะสามัคคีรวมตัวองค์กรเป็นหนึ่ง

DSC 9197กรมการข้าวนำคณะชาวนาพบนายกฯ ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ลั่นจะสามัคคีรวมตัวองค์กรเป็นหนึ่ง

page 

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำเกษตรกร ประกอบด้วย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดจากทั่วประเทศ ชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น ประจำปี 2561 นายกและผู้แทนสมาคมชาวนา จำนวน 8 สมาคม และชาวนารุ่นใหม่ รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าว และให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นพืชอาหารหลักของคนไทย รวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนาที่ได้เสียสละปลูกข้าวให้คนไทยและชาวโลกได้มีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดมา นอกจากนี้ยังมุ่งหวังจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานชาวนาไทย ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดอาชีพการทำนาในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งชาวนา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร

ในโอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ เกษตกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ในฐานะผู้นำชาวนา จำนวน 9 องค์กร ประกอบด้วย ศูนย์ข้าวชุมชน สมาคมชาวนาไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอิสาน สมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย สมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย สมาคมเกษตรกรไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้กล่าวปฏิญญาชาวนาต่อหน้านายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ดังนี้

1. ชาวนาไทยจะรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำรงตนเป็นพลเมืองดี อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. ชาวนาไทยจะเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อความเป็นเอกภาพ ความเป็นปึกแผ่น และความเข้มแข็งของชาวนาไทยทั้งประเทศ โดยการรวมตัวกันเป็นองค์กรชาวนาเพียงหนึ่งเดียว เพื่อนำพาชาวนามุ่งสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

3. ชาวนาไทยจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรต่างๆ อย่างเต็มกำลัง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านข้าวและชาวนาของประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถดำเนินการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศสืบไป.

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว