กรมการข้าวขานรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพและโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

99245กรมการข้าวขานรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพและโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

page01

 

กรมการข้าวขานรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล

เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพและโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

          นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนองรับโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก 22 โครงการ และในจำนวนนี้มีโครงการของกรมการข้าว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี         

                อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กรมการข้าว ได้กำหนดจัดงานดำเนินการ D-Day เพื่อ Kick off โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) ของกรมการข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยมยั่งยืน (คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ได้แก่ สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเนินสะเดา กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยโรง กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านยางขาว และกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าทราย

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) นี้ เนื่องจากกรมการข้าวได้เห็นถึงความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการกระจายพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร จึงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบด้วย เครื่องเกี่ยวนวดข้าว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศจำนวน 18 กลุ่มทั่วประเทศ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง ซึ่งจะได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มให้เข้มแข็งต่อไป อีกทั้งจะเป็นแหล่งกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

ด้านนายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมการข้าว ใน 2 โครงการนี้ คือ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อบรมเกษตรกร 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกร 2,830 ราย พื้นที่ 17 จังหวัด หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี เกษตรกร 5,970 ราย พื้นที่ 21 จังหวัด และหลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ เกษตรกร 1,720 ราย พื้นที่ 14 จังหวัด และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อบรมเกษตรกรหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและวิทยาการเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะและเพิ่มประสิทธิภาพตลาด อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเรื่องการใช้เครื่องมือ และการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประเภทอาหารหรือไม่ใช่อาหารในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว