จังหวัดแพร่ จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคเหนือ ยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูชาวนาไทย ปี 61

Hจังหวัดแพร่ จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคเหนือ ยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูชาวนาไทย ปี 61

page1 

ภาครัฐ ร่วมกับเอกชน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4–5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  หรือนาแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาล ที่ 10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561รวมทั้งเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9, นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีเบิกเนตรพระแม่โพสพ การเสวนา “การปรับตัวของชาวนาภาคเหนือ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ขบวนแห่วิถีข้าววิถีชาวนา ชมหอเชิดชูเกียรติชาวนา นิทรรศการข้าวพื้นเมือง การใช้โดรนในนาข้าว และข้าว 9 หม้อ แกง 10 อย่าง 

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานว่า รัฐบาลได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้าวแบบครบวงจร ใช้หลักการตลาดนำการผลิต โดยมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิต เพื่อก่อเกิดความเข้มแข็ง เป็นการยกระดับคุณภาพและราคา ส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่  เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนั้น ได้จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีแก่เกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนของกรมการข้าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีปีละประมาณ 8 หมื่นตัน ส่งต่อให้กับผู้ขยายการผลิตในลักษณะภาคเอกชน เพื่อขยายเมล็ดพันธุ์และให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการนำไปช่วยเหลือพื้นที่สำหรับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

ข่าว : นางสาวภัชลดา รุ่งอาภาสิริ ศมข.แพร่

ภาพ : นายศุกร์ทุน อุตสาสาร