รองอธิบดีกรมการข้าวเปิดบ้านต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับทุนรัฐบาลศึกษาภารกิจงานข้าว

S 20709465รองอธิบดีกรมการข้าวเปิดบ้านต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับทุนรัฐบาลศึกษาภารกิจงานข้าว

 

 page06

รองอธิบดีกรมการข้าวเปิดบ้านต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับทุนรัฐบาลศึกษาภารกิจงานข้าว

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวปลูก นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม “ส่วนราชการ (กรมการข้าว) พบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินส่วนบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ” โดยมีคณะข้าราชการกรมการข้าวให้การต้อนรับ อาทิ นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว นางทัศนีวรรณ์ สุริยงหาญพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการของกรมการข้าวที่เคยได้รับทุนรัฐบาล ได้แก่ นายอังศุธรย์ วสุสัณห์ นางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ นางสาวสุพรรณิการ์ ปักเคธาติ และนางสาวรัฐธิภา ธนารักษ์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงานด้านข้าวแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาวภัทรสุดา ระวิวรรณ 2.นางสาววรรณิดา แซ่ตั้ง 3.นายสหชาติ สิงโตนาท 4.นางสาวฝนทิพย์ หนูทอง พร้อมทั้งรับฟังการหน้าที่ภารกิจของกรมการข้าว และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิจัย

และในเวลา 13.00 น. กรมการข้าวได้นำคณะผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นศูนย์วิจัยข้าวแห่งแรกของประเทศไทยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเพาะปลูกข้าวและพันธุ์ข้าวในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการในปี พ.ศ. 2459  ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวและพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะศึกษาภารกิจงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว งานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ งานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเยี่ยมชมธนาคารเชื้อพันธุกรรมข้าว ซึ่งการเยี่ยมชมกรมการข้าวในครั้งนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติต่อการรับทุนและการปฏิบัติราชการ ทำให้การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

สุวณี จั่นเพิ้ง : ภาพ/ข่าว