เปิดสัมมนาชี้แจงแผนงานวิจัยสภาพการผลิตข้าวและการตลาดก่อนลุยเก็บข้อมูล 32 จังหวัด

0007เปิดสัมมนาชี้แจงแผนงานวิจัยสภาพการผลิตข้าวและการตลาดก่อนลุยเก็บข้อมูล 32 จังหวัด

page2

เปิดสัมมนาชี้แจงแผนงานวิจัยสภาพการผลิตข้าวและการตลาดก่อนลุยเก็บข้อมูล 32 จังหวัด

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว” โดยมีนายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว” มีนายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา มีนางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษาวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว มีนางพรทิพย์ ถาวงค์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นหัวหน้าโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการของโครงการทั้งสิ้น 18 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 – กรกฎาคม 2562 จึงจะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยของโครงการเสร็จสมบูรณ์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์เกษตรกร การบันทึกข้อมูล รวมทั้งแนวทางการออกสำรวจข้อมูลของเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านข้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 32 จังหวัดจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ โดยจะนำผลการศึกษาและข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับกรมการข้าวได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความต้องการของชาวนามากที่สุด

ทิวากร ยวงแก้ว : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว