อธิบดีกรมการข้าว เปิดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี 2561

0005อธิบดีกรมการข้าว เปิดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

page2

อธิบดีกรมการข้าว เปิดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี 2561

          วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ ณ อาคารเพิ่มมูลค่าการแปรรูปข้าว กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

            นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตข้าวที่สำคัญของโลก จำเป็นต้องมีการพัฒนาและบริหารจัดการสินค้าข้าวให้มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน รัฐบาลมีนโยบายด้านเกษตรกรรมให้มีการปรับการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทการเป็นผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและส่งออกเองได้      นวัตกรรมจึงมีความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าข้าว ไม่ว่าจะเป็นการร่วมศึกษา วิจัยกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน อีกทั้งสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้ได้มาตรฐาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

            ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ ๕ อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ๑.กลุ่มกลุ่มอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ๒.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ๓.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ๔.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ ๕.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่างานที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ดำเนินการนี้น่าจะเดินถูกทางและต้องทำให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นักวิจัยนักวิชาการของกรมการข้าว เป็นการจุดประกายและพัฒนาทักษะความคิดในการสร้างนวัตกรรมและขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย

            การจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และรวบรวมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแปรรูปจากข้าว ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ของหน่วยงานภายในกรมการข้าว และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมชมงานเป็นประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเพิ่มมูลค่าการแปรรูปข้าว บริเวณโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย

            ๑) กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแปรรูปจากข้าว โดยการรวบรวมผลงานนวัตกรรมแปรรูปจากข้าว ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารทุกประเภท อาทิ เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว เครื่องสำอางหรือเวชสำอางจากข้าว ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าว ฯลฯ

            ๒) กิจกรรมการเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมแปรรูปจากข้าว สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์

            ๓) กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแปรรูปข้าว จากผู้ประกอบการแปรรูป กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

            อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวในครั้งนี้ หวังว่าจะก่อให้เกิดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่ Thailand ๔.๐ เป็นการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น หรือเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตได้ อันจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าว ทั้งเพื่อเป็นการบริโภคโดยตรงและเป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปหรือการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิต รวมทั้งการเชื่อมโยงเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน

ทิวากร : ภาพ

สุวณี : ข่าว