รมว.กษ. เปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ชม ชิม ช้อป 4 - 9 มิ.ย. นี้

h 001รมว.กษ. เปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ชม ชิม ช้อป 4 - 9 มิ.ย. นี้

h 001s

รมว.กษ. เปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ชม ชิม ช้อป 4 - 9 มิ.ย. นี้

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ กรมการข้าว นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าว รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทย และให้เกียรติชาวนาไทย ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับชาวไทยและชาวโลก

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโล่ชาวนาและสถาบันชาวนาดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 23 ราย ได้แก่ ได้แก่ รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา, กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น, ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ, ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ รางวัลการประกวดนวัตกรรมการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าจากข้าว

สำหรับปีนี้ กรมการข้าวได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -18.00 น. ณ กรมการข้าว รวม 6 วันภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งสาระและบันเทิง ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดแสดงพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองและการใช้ประโยชน์ เช่น Genebank และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าวจากแต่ละภาค 2) การผลิตข้าวทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพและรายได้แก่ชาวนา เช่น การปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ การนำโดรนมาใช้พ่นสารชีวภัณฑ์ 3) การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู ,ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวยาคู 4) การตลาด และการสร้างแบรนด์ เช่น ภาวะการค้าข้าวและการแข่งขันในตลาดโลก, การบริหารจัดการข้าวด้วยระบบสหกรณ์ 5) คลินิกเกษตรข้าวเคลื่อนที่ พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาวิชาการ การแสดงผลงานขององค์กรชาวนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค การแข่งขันต่างๆ เช่น การทำเมนูอาหารจากข้าวพื้นเมือง การแข่งขันดำนา ฯลฯ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน “ลูลู่ ลาล่า” ตลอดจนความบันเทิงต่างๆ และยังมีสินค้าดีมีคุณภาพจำหน่ายภายในงาน อีกมากกว่า 100 ร้านค้า

ทั้งนี้ กรมการข้าวยังมอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจัดขึ้นงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในระดับภูมิภาครวม 4 ภาค ได้แก่ 1) ภาคเหนือจัดที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 3) ภาคกลางจัดที่ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 4) ภาคใต้ จัดที่สหกรณ์การเกษตรนาโยง อำเภอนาโยง จ.ตรัง เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวนาได้แสดงพลังและศักยภาพของการเป็นผู้ผลิตข้าว เป็นเวทีให้ผู้ที่สนใจการปลูก การแปรรูป และการค้าข้าวได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวสมัยใหม่ เรียนรู้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องข้าว ตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้บริโภคได้รู้จักเรื่องข้าวมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยกิจกรรมความบันเทิง และยังได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตคุณภาพ ทั้งข้าวสาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่น่าสนใจมากมาย

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว