กรมการข้าวร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ของสำนักบริหารกลาง

hกรมการข้าวร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ของสำนักบริหารกลาง

page

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และหัวหน้ากลุ่มฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่ได้จำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่เดิมที่ปลุกต้นไม้ไว้ บริเวณด้านข้างหมวดรถยนต์กรมการข้าว

ทิวากร ยวงแก้ว ภาพ:ข่าว