กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดงานดำเนินการ D Day เพื่อ Kick off โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี(กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) ของกรมการข้าวในจังหวัดนครสวรรค์

DSC 8293กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดงานดำเนินการ D  Day  เพื่อ Kick  off โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี(กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว)  ของกรมการข้าวในจังหวัดนครสวรรค์

page

                   วันนี้(28พ.ค.61) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานดำเนินการ D Day เพื่อ Kick off โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี(กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) ของกรมการข้าวในจังหวัดนครสวรรค์. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไทยนิยมยั่งยืน(คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ได้แก่ สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเนินสะเดา กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยโรง กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านยางขาว และกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าทราย

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) นี้ เนื่องจากกรมการข้าวได้เห็นถึงความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการกระจายพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร จึงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบด้วย เครื่องเกี่ยวนวดข้าว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศจำนวน18กลุ่มทั่วประเทศ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการสนับสนุน2กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง ซึ่งจะได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มให้เข้มแข็งต่อไปอีกทั้งจะเป็นแหล่งกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

            นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมการข้าว มี 2 โครงการคือโครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อบรมเกษตรกร 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกร 2,830 ราย พื้นท ี่17 จังหวัด หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี เกษตรกร 5,970 รายพื้นท ี่21 จังหวัด และหลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ เกษตรกร 1,720 ราย พื้นท ี่14 จังหวัด และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยท ี่1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อบรมเกษตรกรหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและวิทยาการเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะและเพิ่มประสิทธิภาพตลาด อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเรื่องการใช้เครื่องมือ และการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประเภทอาหารหรือไม่ใช่อาหารในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

..........................................................

นางอรทัย เตชะฤทธิ์   ข่าว

นายทิวากร ยวงแก้ว   ภาพ