กรมการข้าว ปล่อยขบวนคาราวาน เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภายใต้ “โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง” บริเวณพื้นที่นาข้าวภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง กว่า 270,000 ไร่

h page2กรมการข้าว ปล่อยขบวนคาราวาน เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภายใต้ “โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง” บริเวณพื้นที่นาข้าวภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง กว่า 270,000 ไร่

 

 page2

กรมการข้าว ปล่อยขบวนคาราวาน เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภายใต้ “โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง” บริเวณพื้นที่นาข้าวภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง กว่า 270,000 ไร่

 

           เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ “โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

           โดยมี นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนการผลิต และพร้อมขยายผลสำหรับนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใช้เป็นเชื้อพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ สำหรับใช้ในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรต่อไป                    

           สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ “โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง” โดยการให้กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร ในฤดูการผลิต ปี 2561 ในอัตราการช่วยเหลือ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวได้สั่งการให้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามมติดังกล่าวต่อไป ในพื้นที่ 7 จังหวัด 16 อำเภอ พื้นที่ประมาณกว่า 274,000 ไร่ ได้แก่

           1. จังหวัดพิษณุโลก       จำนวน 1 อำเภอ           2. จังหวัดสุโขทัย                   จำนวน 1 อำเภอ

           3. จังหวัดสิงห์บุรี           จำนวน 2 อำเภอ           4. จังหวัดลพบุรี                   จำนวน 2 อำเภอ

           5. จังหวัดสระบุรี           จำนวน 1 อำเภอ           6. จังหวัดปทุมธานีจำนวน 1 อำเภอ

           7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         จำนวน 8 อำเภอ

เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข57 จำนวนกว่า 824,494 กิโลกรัม และ พันธุ์ กข41 จำนวนกว่า 387,105 กิโลกรัม รวมเมล็ดพันธุ์ที่สนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 1,200,000 กิโลกรัม

           พื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งบางระกำ, ทุ่งบางกระทุ่ม, ทุ่งเชียงราก, ทุ่งท่าวุ้ง, ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก, ทุ่งบางกุ้ง, ทุ่งป่าโมก, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้, ทุ่งบางบาล – บ้านแพน, ทุ่งผักไห่, ทุ่งเจ้าเจ็ด, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ ถือเป็นพื้นที่รับน้ำ

         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม - 22 ตุลาคม 2560 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมเขตร้อน และเกิดพายุหมุนหลายลูกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมทั้งประเทศ มีปริมาณมากกว่าค่าปกติร้อยละ 22 ใกล้เคียงปี 2554 ที่ประสบอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุด มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 19.198 ล้านไร่ ในปี 2560 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4.207 ล้านไร่ แต่เนื่องจากวางแผนด้านการบริหารจัดการน้ำ อาทิ การทำแก้มลิง การเตรียมทุ่งรับน้ำ การจัดจราจรน้ำ การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการส่งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำลงพื้นที่อย่างทันเวลา / ครอบคลุม ส่งผลให้สามารถลดผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           จากมาตรการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการผันน้ำลงสู่ทุ่งรับน้ำ ซึงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง เป็นพื้นที่รองรับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม พื้นที่รวม 1,415,000 ไร่

           จากเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาให้มีการจัดทำแผนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการเยียวยาเกษตรกรที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 ได้ล่าช้า หรือไม่สามารถปลูกข้าวรอบที่ 2 ได้ จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร จึงเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้

นายสุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ / นายสร้างสรรค์ ดีรื่น : ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน