อธิบดีกรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว ตามนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2561

h 004 sอธิบดีกรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว ตามนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

mm 004 s

 

อธิบดีกรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว

ตามนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2561

               เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมทางไกล ผ่านระบบ GIN “วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ติวเข้ม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานข้าวและงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2561 ไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 51 ศูนย์ข้าวทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว กรุงเทพฯ

               โดยมี นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมในครั้งนี้

การประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยมยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ในส่วนของกรมการข้าวเป็นเจ้าภาพหลัก จำนวน 1 เรื่อง คือ โครงการแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร โดยได้กำหนดกระบวนการรายงานทั้งในการวิเคราะห์เชิงโครงการ (Project Analytic) และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Area Analytic) เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีแนวทางการายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกระบวนการขั้นตอนการรายงานผล ดังนี้

                1) การวิเคราะห์เชิงโครงการ (Project Analytic) โดยหน่วยงานในระดับพื้นที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบตัดยอดสิ้นเดือน จัดส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมรวบรวม จัดส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป เพื่อประมวลผลนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป

                2) การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Area Analytic)โดยหน่วยงานในระดับพื้นที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบตัดยอดสิ้นเดือน เพื่อจัดส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด รวมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักนโยบายสำคัญในพื้นที่ ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป และหน่วยงานเจ้าภาพหลักในพื้นที่จัดส่งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อประมวลนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป

                ซึ่งกรมการข้าวเป็นหน่วยงานสนับสนุนและเกี่ยวข้อง จำนวน 7 เรื่อง คือ

  1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสก.)
  2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กสก.)
  3. พัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer (กสก.)
  4. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP (มกอช.)
  5. เกษตรอินทรีย์ (กวก.)
  6. เกษตรทฤษฎีใหม่ (สป.กษ.)
  7. ธนาคารสินค้าเกษตร (กสส.)

ในส่วน โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมการข้าว ได้ดำเนินการสนับสนุน 2 เรื่อง คือ

  1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 10,605 ราย
  2. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 18 กลุ่ม และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ หรือ Niche Market Rice : กลุ่มข้าวคุณภาพที่มีระบบการผลิตได้ตามมาตรฐานสินค้าปลอดภัย มีคุณลักษณะพิเศษหรือคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่น มีอัตลักษณ์ มีตลาดและผู้บริโภคเป็นลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย  กลุ่มข้าวอินทรีย์(Organic rice), กลุ่มข้าวโภชนาการสูง (High nutrition rice) และกลุ่มข้าวชี้บ่งทางภูมิสาสตร์ (Geographical indication) จำนวน 38 กลุ่ม เป็นต้น

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน