รมว.เกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่าย ในปี 2560

Hรมว.เกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่าย ในปี 2560

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง และอธิบดีกรมการข้าว

ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบนโยบายทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่าย ปี ๒๕๖๐

 

page1page2page3

 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย นายนำชัย  พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้ติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่เปิด “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในศูนย์ พร้อมมอบนโยบาย "ทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่ายระดับประเทศในปี 2560" โดยมี นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายเชิดชัย  จิณะแสน ประธานเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศ

 

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย “ทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่าย ในปี ๒๕๖๐” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้ ศพก. มีชีวิตสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ เพราะวันนี้หลายเวทีในระดับโลกเล็งเห็นแล้วว่าในอนาคตอาจเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร ดังนั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปีนี้จะปรับเปลี่ยนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ ศพก. โดยมีโจทย์ใหญ่ คือการทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม และต้องให้เกษตรกรมีความคิดแบบนักธุรกิจที่มองตลาดควบคู่กับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ต้องปรับปรุงวิธีการผลิตให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันในเรื่องการทำเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมกับนโยบาย Agri – Map ที่เน้นการทำเกษตรในพื้นที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานทุกด้านในทุกภาคส่วนจำเป็นต้องยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยต่อไป

 

           วริศรา ทรัพย์เกษม รายงาน

สุรินทร ดำดิน ภาพ