DUT ประเทศแอฟริกาใต้ เข้าพบและหารือผู้บริหารกรมการข้าว

H1DUT ประเทศแอฟริกาใต้ เข้าพบและหารือผู้บริหารกรมการข้าว

page

           วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กรมการข้าวโดย นายณราวุฒิ  ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว พร้อมคณะ ต้อนรับคณะ Durban University of Technology (DUT) จากประเทศแอฟริกาใต้ โดยมี Mr.Shakeel Ori เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยข้าวทนแล้ง ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว