กรมการข้าวเข้าร่วมงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่๕ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0"

headกรมการข้าวเข้าร่วมงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่๕ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0"

t1

t2

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอนันต์ สุรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว
เข้าร่วมงานแถลงข่าว
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่๕ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ กษ. โดยมีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว
ร่วมกับ9 องค์กรชั้นนำได้แก่ กรมการข้าว มูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( องค์กรมหาชน )
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่ากรมการข้าวเป็นองค์กรหลักในการดูแลด้านข้าวและพี่น้องชาวนาพร้อมกับวิจัยและพัฒนาข้าวไทยข้าวไทยสู่ Thailand 4.0 โดยมีการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยประยุกต์ที่ต่อยอดจากงานวิจัยพื้นฐานและตอบโจทย์ผู้ใช้งานภาคเกษตร และภายในงานนี้กรมการข้าวเองก็มีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ การแสดงนิทรรศการต่างๆ เช่นการพัฒนาบบรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากข้าวและแป้งข้าว และอื่นๆอีกมากมาย

                                                                              วชิรวิทย์ บุญสุข ภาพ / ข่าว

                                                                                         กลุ่มประชาสัมพันธ์