อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ประจำปี 2561

1อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ประจำปี 2561

 

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ประจำปี 2561

page 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรม “ด้านองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ” ปี 2561หลักสูตร “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร” ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ เป็น 1 ใน 5 หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 5 ด้าน โดยมีหลักสูตร หัวข้อ เนื้อหา ดังนี้

1) หลักสูตร “การเลือกใช้พันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” เนื้อหาหลักสูตร ได้แก่

   - พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

   - การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฉบับเกษตรกร

   - ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว และการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์

   - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองในชุมชน

2) หลักสูตร“การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร” เนื้อหาหลักสูตร ได้แก่

   - องค์ความรู้เรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรในกระบวนการผลิตข้าว

   - การเตรียมการก่อนการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร

   - การใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

   - การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร

   - การบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตร (ในกลุ่ม)

3) หลักสูตร“การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว” เนื้อหาหลักสูตร ได้แก่

   - หลักการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าว

   - การพิจารณาระดับความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกข้าว โดยใช้ Agri-Map

   - การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์

   - การตรวจวิเคราะห์ดิน โดยใช้ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย และการแปลค่าผลการตรวจวิเคราะห์

   - การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

   - การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

4) หลักสูตร“สูตรการบริหารจัดการศัตรูข้าว” เนื้อหาหลักสูตรได้แก่

   - หลักการบริหารจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน (IPM)

   - ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูข้าวที่ปลอดภัย (Save Used)

   - การสำรวจ ติดตาม และประเมินสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว

   - การจัดการระบบนิเวศน์ในแปลงนาเพื่อควบคุมศัตรูข้าว

5) หลักสูตร “การตรวจรับรอง GAP ข้าว” เนื้อหาหลักสูตรได้แก่

   - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP

   - มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

   - ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

            โดยมีกำหนดจะอบรมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่ที่ดำเนินการในปี 2559 – 2561 จำนวน รวมทั้งสิ้น 660 แปลงๆ ละ 5 หลักสูตรๆ ละ 1 คน รวม 3,300 คน ดำเนินการในพื้นที่ 71 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (หน่วยงานหลัก) กองวิจัยและพัฒนาข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ

             

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรมีความรู้และทักษะการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

- เกษตรกรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในพื้นที่นาแปลงใหญ่ได้

- เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพการทานาและมีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ

           

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน