อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ” (Field Day) และการบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (ต้นแบบ)

1อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ” (Field Day) และการบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (ต้นแบบ)

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน“วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ” (Field Day)

และการบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (ต้นแบบ)

page

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน  “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองเสือ เลขที่ 24 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โดยมี ปลัดอำเภอหนองเสือ กล่าวต้อนรับ พร้อมนายสมเดช  คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการเพาะปลูกใหม่    โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งจัดให้มีการบริการทางการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ   ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรฤดูกาลผลิตใหม่นี้ไว้ ซึ่งมีประเด็นสำคัญได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การนำเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ การผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับดิน น้ำ อากาศ การตลาด โดยใช้ Agri-Map และสินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นต้น 

             กิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. กิจกรรม สถานีเรียนรู้ จำนวน 7 สถานี

สถานีที่ 1 การใช้พันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

สถานีที่ 2 การจัดดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

สถานีที่ 3 การใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี โดย สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก และเกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ศพก.

สถานีที่ 4 การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ศพก.

สถานีที่ 5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กบกระชังบก/ปลาดุกบ่อพลาสติก) โดยสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

สถานีที่ 6 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

สถานีที่ 7 การทำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

โดยการเรียนรู้ตามสถานีต่าง ๆ แต่ละสถานีใช้เวลาประมาณ 15- 20 นาที/สถานี

            2. กิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการ และบริการต่าง ๆ เช่น การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพ แจกกล้าพืชผักสวนครัว / พันธุ์สัตว์ปีก ผลงาน Young smart farmer ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา รวมถึงการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

            3. กิจกรรม การจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มแม่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน เช่น สินค้าแปรรูปจากข้าวสาร ข้าวกล้อง พืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูปต่าง ๆ

แล้วกลับมาสรุปบทเรียน เพื่อร่วมกันระดมความคิดในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่นาตนเอง  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากอำเภอหนองเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เป็นอย่างดี ช่วยสร้างสังคมอุดมปัญญา  การรวมกลุ่มทำงานร่วมกันในแต่ละพื้นที่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

            นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ผลการดำเนินงาน) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

            ***ในปี 2559กรมการข้าวดำเนินการสนับสนุน ศพก.ด้านข้าว จำนวน 4 ศูนย์ (ศพก.อำเภอสามโคก/ศพก.อำเภอลาดหลุมแก้ว/ศพก.อำเภอหนองเสือ/ศพก.อำเภอลำลูกกา) โดยมีการทำฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตสารชีวภัณฑ์ การลดปริมาณสารเคมี และการเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าว

            ***ในปี 2560กรมการข้าว ได้ดำเนินการในศพก.ด้านข้าวทั้ง 7 ศูนย์ ดังนี้

            1. พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) คือ

                - การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดการฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) โดยอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต กีรบริหารจัดการ และการตลาดที่เหมาะสม ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

               - การพัฒนาฐานเรียนรู้ โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดทำสื่อเผยแพร่ที่ตรงตามความต้องการของแต่ละ ศพก. ด้านข้าว เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้ภายใน ศพก.

            2. การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้นำ โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประสานงานกับเกษตรกรเจ้าของ ศพก. ด้านข้าว ในการทำแผนการถ่ายทอดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 1 : 50 คนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 7 ศพก. รวมทั้งหมด 350 คน

            3. การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก. โดยกรมการข้าว สนับสนุนสื่อเผยแพร่ เอกสารแนะนำให้กับ ศพก. 7 ศูนย์ ได้แก่

               - เรื่อง “การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการป้องกันกำจัดวัชพืชข้าว”

               - เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ”

               - เรื่อง “ประเพณีและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับนาและชาวนา”

               - เรื่อง “เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา”

               - เรื่อง “แม่โพสพจิตวิญญาณแห่งข้าวและชาวนา”

               - เรื่อง “แมลงบั่ว”

               - วารสารอู่ข้าว

            ***ในปี 2561กรมการข้าว ได้ดำเนินการในศพก.ด้านข้าวทั้ง 7 ศูนย์ ดังนี้

            1. สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ขนาด 2 ไร่/ศพก.

                2. บริการข้อมูลข่าวสารให้กับ ศพก. โดยจัดทำวารสารใบธง 1 เดือน/ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561

                3. จัดการประชุม ศพก.ด้านข้าว จำนวน 7 ศูนย์ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าวและหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานระหว่าง ศพก.และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าวร่วมกัน

                4. การนำนักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว เป้าหมายการดำเนินงาน 7 ศูนย์ๆละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประสานงานกับเจ้าของ ศพก. และโรงเรียนในพื้นที่ จัดทำแผนกำหนดการเข้าศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว

                5. พัฒนา ศพก.ด้านข้าว ฐานเรียนรู้/องค์ความรู้ (ศขช./ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย) โดยสนับสนุนสื่อนิทรรศการ สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้าว ให้ ศพก. และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำจากส่วนกลาง เพื่อจัดส่งให้ ศพก.ต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน