กรมการข้าว จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

h 001กรมการข้าว จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมการข้าว จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

 h 001s

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานนำกล่าวแสดงความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ ผู้บริหาร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 50 ศูนย์) ทั่วประเทศ ร่วมแสดงความไว้อาลัยโดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ

ตลอดระยะเวลาการทรงงานมานาน 70 ปี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 นี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์นักเกษตรและกษัตริย์นักพัฒนา ทรงเป็นบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ในเรื่องของข้าวนั้น ทรงให้ความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยตลอดมา  ทรงมีพระราชดำริและทรงดำเนินการวิจัยและพัฒนาข้าวในโครงการส่วนพระองค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนา  เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเพื่อชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และ     ขอตั้งปณิธานในการน้อมนำแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่            และงานพระราชดำริด้านการเกษตรและสหกรณ์ทุกด้านไปขยายผลสู่การปฏิบัติต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการข้าว

ในการนี้กรมการข้าวได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน  ทั้งนี้ได้มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานสำคัญของกรมการข้าว ปี 2560  เน้นการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 5 ด้าน คือ งานวิจัยและพัฒนาข้าว  งานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  งานส่งเสริมการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา  งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม  และงานพัฒนาคุณภาพข้าวและมาตรฐาน

การสัมมนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวที่เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ได้เพิ่มประสิทธิภาพ  สามารถนำนโยบาย  ทิศทางการบริหารงาน  และแนวทางการดำเนินงาน  โครงการสำคัญของกรมการข้าวไปปรับใช้   ในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  และสามารถนำแนวคิดประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานของกรมการข้าวต่อไป

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน