กรมการข้าว เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาเชิงกลยุทธ์สำหรับการติดตามและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กับการปลูกข้าว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

h44กรมการข้าว เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาเชิงกลยุทธ์สำหรับการติดตามและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กับการปลูกข้าว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

กรมการข้าว เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนาเชิงกลยุทธ์สำหรับการติดตามและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กับการปลูกข้าว
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

mm44s

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์  เป็นผู้แทนประเทศไทย ในนามกรมการข้าว ร่วมกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์สำหรับการติดตามและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมมารวย การ์เดนส์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสำรวจและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับงานวิจัยด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาโดยกำหนดเชิงนโยบายในลำดับต่อไป

สืบเนื่องจาก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งในโลกต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะมีพื้นที่แนวชายฝั่งยาว มีการกระจุกตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามพื้นที่ชายฝั่งอย่างมาก และมีสภาพเศรษฐกิจที่พึ่งพิงเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้อย่างสูง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้ อย่างที่ประจักษ์จากความถี่และความรุนแรงของสภาพอากาศรุนแรง เช่น คลื่นความร้อน ภัยแล้ง อุทกภัย และพายุไซโคลน ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ภาวการณ์ขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้น และก่อผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้สถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงที่สุด การศึกษาประเมินว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในสี่ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามจะเพิ่มขึ้น 4.8 องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ. 2100 จากระดับเฉลี่ยของปี ค.ศ. 1990 ขณะที่ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยโลกจะสูงขึ้นอีก 70 เซนติเมตร ในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งจะส่งผลร้ายแรงต่อภูมิภาค และภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ประเทศอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามจะประสบภาวะอากาศที่แห้งแล้งขึ้นในช่วง 20-30 ปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพยายามลดระดับความยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต้องอาศัยปฏิบัติการเร่งด่วนทั้งในด้านการปรับตัวและการชะลอผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสัมมนานานาชาติเชิงกลยุทธ์สำหรับการติดตามและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นเวทีสำหรับการหารือและกำหนดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการปรับตัว การรองรับ การลด และการชะลอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการหารือเกี่ยวกับโครงการในอนาคต รวมทั้งการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อติดตามการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดทำแผนงานในระดับประเทศ ซึ่งทำให้การเกิดการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการจากประเทศไทย 19 คน (กรมการข้าว 15 คน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 คน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 คน) และนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ อีก 18 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน