กรมการข้าวจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2561

Hกรมการข้าวจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2561

page1

        วันที่ 6 มีนาคม 2561 กรมการข้าวจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2561 เพื่อมอบเงินอุดหนุนชดเชยรายได้เกษตรกรผ่านการรับรอง ปีที่ 1 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

นายธนิตย์ เอนกวิทย์เปิดเผยว่า เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบัน รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการผลักดัน เรื่องนี้โดยรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554 และเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ฯที่มีความสอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาที่สำคัญในการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิธีพื้นบ้าน นำไปสูการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทยในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต่อไป

นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้กล่าวว่าในการดำเนินการ ปี 2560 มีเกษตรกรสมัครเข้าโครงการกลุ่มประเมินเบื้องต้น (T1) 1,199 กลุ่ม 27,004 ราย พื้นที่ 279,357.18 ไร่ ผ่านการตรวจประเมิน 878 กลุ่ม 18,907 ราย พื้นที่ 192,456.75 ไร่ กลุ่มขอรับรองระยะปรับเปลี่ยน (T2) 34 กลุ่ม 1,024 ราย พื้นที่ 11,065.25 ไร่ ผ่านการตรวจรับรอง 32 กลุ่ม 972 รายพื้นที่ 10,582.75 ไร่ สำหรับในปี 2561 เป้าหมาย 300,000 ไร่ เกษตรกร 20,000 ครัวเรือน เงินอุดหนุน 700 ล้านบาทผลการรับสมัครมีเกษตรกรจาก 54 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 1,946 กลุ่ม 45,607 ครัวเรือน พื้นที่ 487,105 ไร่