กรมการข้าว ให้การต้อนรับผู้แทนสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย

Ha 23.02.61 IRRIกรมการข้าว ให้การต้อนรับผู้แทนสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย

 

กรมการข้าว ให้การต้อนรับผู้แทนสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI)

เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย

s 23.02.61 IRRI

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานให้การต้อนรับ     นายเดวิด จอร์นสัน (Dr. David Johnson) ผู้แทนสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (Internationnal Rice Research Institute : IRRI) ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่ดูแลงานวิจัยและโครงการความร่วมมือการวิจัยด้านข้าวกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ Dr. David ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ สำนักงานประเทศไทยอีกด้วย พร้อมหารือแนวทางพัฒนาร่วมกัน ณ ห้องประชุม   รวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว กรุงเทพฯ

ในการเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำตัวในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางพัฒนาร่วมกัน

โดยมีประเด็นสาระสำคัญในเบื้องต้น คือ สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ IRRI ควรมีความร่วมมือกับนักวิชาการกรมการข้าว เกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรการอบรมวิชาการด้านข้าวร่วมกัน และการสรุปการสร้างตัวชี้วัดที่แท้จริงเกี่ยวกับการทำนาปลูกข้าวในประเทศไทยกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกข้าว(ภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทน) เพื่อสรุปแนวทางปฏิบัติที่ถูกที่ควรต่อไป โดยควรมีการระบุกลุ่มชาวนาต้นแบบที่ดีต่อไปในการปฏิบัติ (สูตรสำเร็จ) กล่าวคือ การผลิตข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รักษ์โลก – รักษ์สิ่งแวดล้อม) เพื่อความยั่งยืนสืบไป   

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน