พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ (ศพก.ข้าว) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ด้านการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์

h 445577 aพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ (ศพก.ข้าว) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ด้านการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์

 

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ (ศพก.ด้านข้าว) ด้านการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

mm 445577 a

 mm 445578 s

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ โดยมีพืชหลัก       เป็นข้าว - แบบไร่นาสวนผสม ในการนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ  ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีนายณรงค์ กลิ่นถือศีล เป็นเกษตรกรต้นแบบ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 60 ไร่ ปรับเปลี่ยนทำนารูปแบบระบบอินทรีย์ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นาข้าว 40 ไร่ อีก 20 ไร่ ประยุกต์มาปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โรงสีข้าว ถมดินสร้างทางเดิน ปลูกผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ และขุดสระทำการประมง กักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อสร้างห่วงโช่อาหารที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพ่อหลวง) เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร โดยเกษตรกรได้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและหลุดพ้นจากบ่วงความยากจน

โดยมีการนำวิธีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปอเทือง การทำนาแบบโยนกล้า ใช้ระบบชีววิถีของธรรมชาติให้ธรรมชาติเกื้อกูลกันดูแลกัน มีการสำรวจแมลงในแปลงนา ควบคู่ไปกับใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรค    

และหากพบศัตรูพืชจะใช้สารไล่แมลง ได้แก่ น้ำสะเดาหมักบ้างเป็นครั้งคราว ก่อนที่จะเกิดการระบาด ริเริ่มหันมาปลูกข้าวพันธุ์ที่นิยมบริโภคในชุมชนไว้แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวของตนเอง โดยได้สร้างโรงสีขนาดกลางแล้วนำข้าวเปลือกที่ผลิตได้มาสีเป็นข้าวสารจำหน่ายเอง ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงสถานที่แปลงนาของตนเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำนาระบบอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าว และเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษา ระบบนิเวศให้คงอยู่เพื่อลูกหลานได้เห็นคุณค่าและหวงแหนต่อไป

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ เป็นแปลงไร่นาสวนผสม มีหลากหลายกิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ โดยยึดหลักลดต้นทุนการผลิตข้าวและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” และการประยุกต์เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์ จำนวน 7 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 การจัดการศัตรูพืชชุมชน (อินทรีย์)

ฐานที่ 2 การจัดการน้ำ

ฐานที่ 3 การปศุสัตว์                                           

ฐานที่ 4 พืชผักในโรงเรือน

ฐานที่ 5 การแปรรูปข้าว                           

ฐานที่ 6 นาข้าวอินทรีย์

ฐานที่ 7 การทำปุ๋ยหมัก  เป็นต้น

ในการนี้ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว นาโยนในแปลงนาสาธิต ภายในศูนย์ฯ (ศพก.แหลมบัว) อีกด้วย

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน