อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสาธารณะ “การปรับตัวของชาวนาไทย เป็นไปได้บนเส้นทางที่ยั่งยืน”

Hอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสาธารณะการปรับตัวของชาวนาไทย เป็นไปได้บนเส้นทางที่ยั่งยืน

page

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสาธารณะการปรับตัวของชาวนาไทย เป็นไปได้บนเส้นทางที่ยั่งยืนได้กล่าวถึงประเด็นสภาพปัญหาที่สำคัญของชาวนาและเกษตรกร นั่นก็คือที่ดินทำกินและปัญหาหนี้สิน ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเกษตรกร และสะท้อนถึงความมั่นคงทางอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตร ในอดีตที่ผ่านมาวิถีชีวิตของเกษตรกรและชาวนาไทย มีลักษณะต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ทำการเกษตรแปลงเล็ก ๆ ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน ทำให้ภาครัฐไม่สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างครอบคลุมเกษตรกรจึงมีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ พื้นที่ทำกินส่วนใหญ่อยู่กับนายทุนเกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ต้องเช่ำที่ดินเพื่อทำกิน ขาดการรวมกลุ่ม ขาดอำนาจการต่อรอง

การทำการเกษตรหรือนำแปลงใหญ่ เพื่อช่วยลดต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรหรือชาวนารายย่อยนำสู่การรวมกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิต ให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น มีความสามารถในการจัดการ การผลิตสินค้าอย่างมืออาชีพทำให้คุณภาพสินค้าเกษตรได้มาตราฐานเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้นเมื่อพัฒนาด้านการผลิตแล้ว การตอบสนอง และเชื่อมโยงกับตลาดก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ต้องพิจารณาว่าจำทำอย่างไรให้ชาวนาไทยมีจุดขายที่แตกต่างและโดดเด่นในแต่ละประเภทของข้าว และเป็นลักษณะเด่นของเอกลักษณ์ข้าวแต่ละชนิด เพื่อให้ก้าวไปสู่การที่ประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตและการค้าข้าวรวมทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ผลผลิตข้าวมีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปีที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรเข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ สถาบันเกษตรกร มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย