กรมการข้าวจัดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

head 01กรมการข้าวจัดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

k1

k2

          วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560กรมการข้าวจัดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ นาแปลงใหญ่ บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

             นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรไทยปลูกข้าวทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด โดยมีชาวนาจำนวน 3.76 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65 ของเกษตรกรทั้งประเทศ ผลผลิตข้าวที่ได้ในแต่ละปีนำมาบริโภคภายในประเทศและส่งออกสร้างรายได้ปีละกว่า 200,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคการเกษตร

              กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดูแลเกษตรกรทั้งระบบจึงมุ่งส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา เพื่อให้แผนการปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและองค์กรชาวนาเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อน 6 มาตรการ คือ 1) มาตรการลดต้นทุนเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตร 2) มาตรการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกร 3) มาตรการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4) มาตรการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ 5) มาตรการเกษตรอินทรีย์ 6) มาตรการธนาคารสินค้าโดยรวมกันวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

             ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันนโยบายดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และสามารถบริหารจัดการกลุ่มและผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติในภาพรวม โดยในปี 2560 มีการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ทั้งประเทศแล้ว 1,172 แปลง พื้นที่ 1,000,966 ไร่ เกษตรกร 130,461 ราย และในปี 2561 มีเป้าหมายผลักดันให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 1,178 แปลง รวมเป็นเป้าหมายดำเนินงาน 2,350 แปลง

              ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยผลการดำเนินโครงการนาแปลงใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชร ว่า หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการให้มีการจัดตั้งนาแปลงใหญ่แล้วจำนวน 12 แปลง พื้นที่ 19,955 ไร่ เกษตรกร 835 ราย โดยสามารถยกระดับการผลิตข้าวของจังหวัดให้สูงขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงการลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน และลดการใช้แรงงาน ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำตามนโยบายของกระทรวงฯ การใช้เครื่องมือในกระบวนการทำนา จึงมีการสาธิตและจัดนิทรรศการในวันนี้ อาทิ การปรับพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์ รถแทรกเตอร์แบบไร้คนขับ เป็นต้น และในปี 2561 กรมการข้าวมีแผนการจัดตั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นในปี 2561 จำนวน 21 แปลง โดยที่ อ.พรานกระต่ายมีการจัดตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่แล้ว 3 แปลง พื้นที่ 7,221 ไร่ เกษตรกร 322 ราย