กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดการประชุมเกษตรสัญจร “กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก” แจงนโยบายปฏิรูปเกษตร (ติวเข้ม ทีมบู้ – บุ๋น) เร่งแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่

h 7.02.61กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดการประชุมเกษตรสัญจร “กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก” แจงนโยบายปฏิรูปเกษตร (ติวเข้ม ทีมบู้ – บุ๋น) เร่งแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่

 

กระทรวงเกษตรฯเดินหน้าจัดการประชุมเกษตรสัญจร “กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก” แจงนโยบายปฏิรูปเกษตร (ติวเข้ม ทีมบู้ – บุ๋น) เร่งแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่

7.02.61s

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอนเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,192 คน

            นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กลไกสำคัญที่จะผลักดันนโยบายในระดับพื้นที่ได้ดีที่สุด คือ บุคลากรในพื้นที่ตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงตำบล ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเกษตรกร จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ดังนั้น การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นจากในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ คือ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นเลขานุการ ที่จะต้องนำนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และข้อมูลในพื้นที่มากำหนดยุทธศาสตร์การทำงานทั้งการทำเกษตรกรรมเชิงรุก คือ การสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดในลักษณะ niche market การแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงคัดแยกที่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ที่ลดการสูญเสียการนำระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเพิ่มขึ้น  และการทำเกษตรกรรมเชิงรับ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าที่ทำอยู่เดิม หรือมีความเหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่ และกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการเกษตรกรรมพื้นที่อย่างชัดเจน

          ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งตั้งขึ้นใหม่ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการในพื้นที่โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯร่วมปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายอำนวยการ โดยเฉพาะการลงพื้นที่รับฟังปัญหา สนับสนุน หรือแนะนำการปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดหรือผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา ช่วยดูแลปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยเชิงคุณภาพ เป็นต้น

          “กระทรวงเกษตรฯ มีหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่จำนวนมาก การสร้างความเข้าใจในนโยบายของกระทรวงจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันท่ามกลางความท้าท้าย 3 ด้าน คือ

            1.การปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข

2.การพัฒนากลไกตลาดให้เอื้อต่อการผลิตของเกษตรกร

3.การรับมือกับระบบการค้าเสรีของโลก

และภัยคุกคาม 3 ประเภท คือ

1.การไม่ใส่ใจดูแลแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร

2.การแก้ไขปัญหาการเกษตรแบบไม่ยั่งยืน หวังเพียงผลคะแนนนิยม ทางการเมืองเท่านั้น

3.การทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบในวงราชการ”

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนา“การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ภาคใต้และชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                        นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน