กรมการข้าวขานรับนโยบายรมว.เกษตรฯเร่งติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด ย้ำให้ผู้แทนในพื้นที่ทุกจังหวัดต้องพบปะชาวนาและเก็บข้อมูลทุกมิติเพื่อการบริหารจัดการข้าวต่อไป

138568กรมการข้าวขานรับนโยบายรมว.เกษตรฯเร่งติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด  ย้ำให้ผู้แทนในพื้นที่ทุกจังหวัดต้องพบปะชาวนาและเก็บข้อมูลทุกมิติเพื่อการบริหารจัดการข้าวต่อไป

 page1

      เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมรวงข้าว  กรมการข้าว  นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ข้าวตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยเป็นการประชุมทางไกลร่วมกันผ่านระบบ GIN Conference ระหว่างผู้บริหารกรมการข้าวในส่วนกลางและผู้แทนกรมการข้าวในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบันที่เกษตรกรขายได้ในแต่ละพื้นที่  เนื่องจากในขณะนี้เป็นช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปี 2559/60 รอบที่ 1 และมีแนวโน้มผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น  ทั้งนี้อธิบดีกรมการข้าวได้กำชับให้ผู้แทนกรมการข้าวในพื้นที่ลงพื้นที่พบปะชาวนาโดยเฉพาะศูนย์ข้าวชุมชน  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าควรติดตามทุกมิติทั้งด้านการผลิต  การเก็บเกี่ยว  ความเพียงพอของรถเกี่ยวข้าว การบริหารจัดการข้าวหลังการเก็บเกี่ยว  การตลาด  ราคา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์  สังเคราะห์ และสรุปผล สำหรับประโยชน์ในการบริหารจัดการข้าวต่อไป

                                                    อรทัย  เตชะฤทธิ์  :  ข่าว

                                                    วาสิฎฐี  พูลสวัสดิ์ :  ภาพ