อธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมเกษตรฯ สัญจรกลุ่มอีสานตอนบน แจงนโยบายปฏิรูปเกษตร ขันน็อตกลไกทีมบุ๋น – บู๊ เร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่

Hอธิบดีกรมการข้าวเข้าร่วมเกษตรฯ สัญจรกลุ่มอีสานตอนบน แจงนโยบายปฏิรูปเกษตร ขันน็อตกลไกทีมบุ๋น – บู๊ เร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่

 0112

           วันที่ 29 มกราคม 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมการประชุม การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ หอประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนเเก่น การประชุมครั้งนี้มีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 815 คน

          นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กลไกสำคัญที่จะผลักดันนโยบายในระดับพื้นที่ได้ดีที่สุด คือ บุคลากรในพื้นที่ตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงตำบล ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเกษตรกร จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ดังนั้น การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นจากในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นเลขานุการ ที่จะต้องนำนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และข้อมูลในพื้นที่มากำหนดยุทธศาสตร์การทำงานทั้งการทำเกษตรกรรมเชิงรุก คือ การสนับสนุนให้ผลิตสินค้าเกษตรใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดในลักษณะ niche market การแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงคัดแยกที่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ที่ลดการสูญเสียการนำระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเพิ่มขึ้น  และการทำเกษตรกรรมเชิงรับ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าที่ทำอยู่เดิม หรือมีความเหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่ และกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการเกษตรกรรมพื้นที่อย่างชัดเจน

          ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งตั้งขึ้นใหม่ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการในพื้นที่โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯร่วมปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายอำนวยการ โดยเฉพาะการลงพื้นที่รับฟังปัญหา สนับสนุน หรือแนะนำการปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดหรือผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา ดูแลปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่มอบ หรือแจกเกษตรกรต้องมีคุณภาพ เป็นต้น

          “กระทรวงเกษตรฯ มีหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่จำนวนมาก การสร้างความเข้าใจในนโยบายของกระทรวงจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันท่ามกลางความท้าท้าย 3 ด้าน คือ การปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข 2.การพัฒนากลไกตลาดให้เอื้อต่อการผลิตของเกษตรกร 3.การรับมือกับระบบการค้าเสรีของโลก และภัยคุกคาม 3 ประเภท คือ 1.การไม่ใส่ใจดูแลแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 2.การแก้ไขปัญหาการเกษตรแบบไม่ยั่งยืน หวังเพียงผลคะแนนนิยม ทางการเมืองเท่านั้น 3.การทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบในวงราชการ” นาย
กฤษฎา กล่าว

          ทั้งนี้ การประชุมสัมมนา“การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดอีก 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ในวันที่ 9 ก.พ. 61. ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 21 ก.พ. 61 ภาคใต้และชายแดนใต้ จ.สงขลา ในวันที่ 23 ก.พ. 61

......................................

               

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์