การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

DSC 9280ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

02

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.  ณ  อาคารสำนักงานกรมการข้าว  นายลักษณ์ 
วจนานวัธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ครั้งที่ 1/2561  มีนายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมด้วย มีนายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้มีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ การปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  ให้มีคณะทำงานจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะทำงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวและปรับลดพื้นที่ไม่เหมาะสม  คณะทำงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตรฐานคุณภาพ (นาแปลงใหญ่)  คณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ คณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศข้าวครบวงจร และคณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) จะได้ลงนามในคำสั่งต่อไป