เริ่มแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ 1

62186เริ่มแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ 1

 

เริ่มแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ 1

1

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง“การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ”ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชิงบูรณาการ การรับฟังความเห็นที่มีต่อทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต และข้อเสนอแนะความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร จากภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรในภูมิภาคของตน

โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อช่วยพัฒนาภาคการเกษตรร่วมกัน

ในการนี้ นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีแบบแผนแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร

ในการนี้ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนาร่วมกันในนามกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีกำหนดจะจัดการประชุมสัมมนาในครั้งต่อไป ดังนี้

ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 3 ภาคกลาง และภาคตะวันออก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก 

ครั้งที่ 5  ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสงขลา

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน