อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ (ศพก.ข้าว) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้านการพัฒนางาน “ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว”

h 17.01.61อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ (ศพก.ข้าว) ในพื้นที่จังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนางาน “ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว”

 

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ(ศพก.ข้าว) ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ด้านการพัฒนางาน “ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว

m 17.01.61s

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางพัฒนาร่วมกัน

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรเจ้าของแปลง คือ นายมนู ธิลาวประธานศูนย์ฯ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว เกษตรกรเจ้าของแปลง คือ นายจันทร์ พรมรังกาเกษตรกรต้นแบบ บ้านนาป่าน หมู่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน