กรมการข้าวจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

Hกรมการข้าวจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

page

               วันที่ 19 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีนางจุลมณี  ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดสัมมนา

               นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น เปิดเผยว่า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีเป้าหมายจำนวน 18,800 แปลง พื้นที่ 19 ล้านไร่ ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทยได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในปี 2561 มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 2,350 แปลง โดยเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดการดำเนินงานแปลงใหญ่ในรูปแบบโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ โครงการนำร่องการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่องสุขภาพ : พันธุ์ กข43 และโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เป็นต้น

               สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สุรินทร ดำดิน : ภาพ/ข่าว