อธิบดีกรมการข้าวเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมงานรวงทองคืนทุ่ง

Hอธิบดีกรมการข้าวเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมงานรวงทองคืนทุ่ง

page2425

      วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตร ได้ร่วมพิธีสงฆ์ เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่9 เป็นประธาน และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังมีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ‘’ นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ