รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(นาแปลงใหญ่ต้นแบบ) ณ จังหวัดสุโขทัย

h 004รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(นาแปลงใหญ่ต้นแบบ) ณ จังหวัดสุโขทัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่

เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(นาแปลงใหญ่ต้นแบบ) ณ จังหวัดสุโขทัย

m 401 s

m 402 s

m 403 s

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบแปลงใหญ่ พร้อมรับฟังปัญหา แนวทางพัฒนาร่วมกัน ณ กลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

โดยมี นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

            “กลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย” ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีนายสามารถ วรามิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวและนางบัณฑิตา  ขำพิทักษ์ ประธานกลุ่มฯ เป็นทีมผู้จัดการกลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย มีพื้นที่ 561 ไร่ เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 24 ราย ผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 6 ราย ปัจจุบันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ กข49 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 และข้าวพันธุ์พื้นเมือง “พันธุ์แม่แป๊ด”

            ซึ่งในช่วงแรกเป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และศูนย์ข้าวชุมชน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบปัญหา ต้นทุนในการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลาดไม่เพียงพอต่อการรองรับผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิตที่เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้นาน เมล็ดพันธุ์ก็จะเสื่อมสภาพ ไม่มีแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจกรรม ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิต จึงได้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อต่อรองราคาในการจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิตและงานจ้างต่าง ๆ ประชุมวางแผนการผลิตและเชื่อมโยงตลาดกับผู้รับซื้อ เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปและจำหน่ายข้าวในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาใช้ในการดำเนินงาน และรวมกลุ่มกัน ขอสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ โดยมีการเสริมศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดนำการผลิต

            และทางกลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย หวังว่าจะได้รับการพัฒนาจนได้การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ซึ่งจะทำให้สินค้าข้าวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันกับตลาดโลกอย่างยั่งยืนในลำดับต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางเข้าปลูกต้นพะยูงเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเปรียบเทียบการใช้น้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงนาข้าว”   โดยนายเอกรัก ถ้วนคำ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยได้ทำการทดสอบและทดลองภายในศูนย์ฯ จำนวน 9 ไร่ อัตราใช้งานตลอด วัดปริมาณการสูบน้ำในเวลา 1 ชั่วโมง จะสูบน้ำโดยเฉลี่ย 12,000 ลิตร (12 ลูกบาศก์เมตร)    วัดปริมาณการสูบน้ำในเวลาตั้งแต่ 09.00 – 15.00 น. จะได้ 6 ชั่วโมงที่มีแดด จะสูบน้ำโดยเฉลี่ย (72 ลูกบาศก์เมตร) ปริมาณน้ำ 1 ไร่ ใช้ปริมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร (โดยระดับน้ำที่ 5 เซนติเมตร)

“การคำนวณจุดคุ้มทุน” จากการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

            - ราคาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องละประมาณ 50,000 บาท

            - ราคาเครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมันพร้อมอุปกรณ์ เครื่องละประมาณ 10,000 บาท

            - ราคาเครื่องที่ต่างกัน = 50,000 – 10,000 = 40,000 บาท

            ณ ปัจจุบัน น้ำมันราคาลิตรละประมาณ 25.00 บาท

            - ค่าน้ำมันสูบน้ำเข้าแปลงนาเฉลี่ยไร่ละประมาณ 470 บาทต่อฤดู

              หากเกษตรกรทำนา 10 ไร่ ต้องเสียค่าย้ำมันสูบน้ำเข้าแปลงนา

                                 = 10 ไร่ นำมาคูณ 470 บาท จะได้เท่ากับ 4,700 บาทต่อฤดู

              ดังนั้น หากใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จุดคุ้มทุนจึงอยู่ที่

                                 = 40,000บาท นำมาหาร 4,700 บาท จะได้เท่ากับ  8.51 ฤดู หรือ 9 ฤดู

* ทั้งนี้ จุดคุ้มทุนจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในท้องตลาด ซึ่งการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จะเห็นผลในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์อีกทางหนึ่งด้วย

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน