รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ ด้านการพัฒนางาน “ด้านข้าว – แบบไร่นาผสมผสาน” อยู่อย่างยั่งยืน

h 4002รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ  ด้านการพัฒนางาน “ด้านข้าว – แบบไร่นาผสมผสาน” อยู่อย่างยั่งยืน

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ

ด้านการพัฒนางาน “ด้านข้าว – แบบไร่นาผสมผสาน” อยู่อย่างยั่งยืน

m 4001s

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต้นแบบ โดยมีพืชหลักเป็นข้าว - แบบไร่นาสวนผสม ในการนี้ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีนางกฐิน  แสงมี เป็นเกษตรกรต้นแบบ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ (พื้นที่เป้าหมาย 157,702 ไร่) เกษตรกรสมาชิกผู้ร่วมกลุ่ม 8,711 ราย โดยเกษตรกรทั้งหมดปลูกข้าวเป็นพืชหลัก โดยพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว ในระดับปานกลาง (S2) ซึ่งประสบปัญหาการผลิตข้าวต้นทุนสูง เนื่องจากราคาสารเคมีและปุ๋ยแพง ตลอดจนดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำลงทุก ๆ ปี ทางกลุ่มจึงมีแนวคิด แนวทางแก้ปัญหา แนวทางพัฒนา โดยทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพ่อหลวง)

เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ เป็นแปลงไร่นาสวนผสม มีหลากหลายกิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมด 90 ไร่ โดยยึดหลักลดต้นทุนการผลิตข้าวและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

ในการนี้ทางกลุ่มได้มีหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก ดังนี้

- ด้านการลดต้นทุน การผลิตข้าวพันธุ์ดีเชิงคุณภาพ (การทำนาแบบอินทรีย์)

- ด้านการลดต้นทุน การผลิตปุ๋ยหมัก และ การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาร์

- ด้านประมง ...ด้านปศุสัตว์...เป็นต้น

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน