กรมการข้าวเปิดตัว “สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ” ยกระดับงานวิจัยข้าวฃั้นสูงสู่นานาชาติ

h 001กรมการข้าวเปิดตัว “สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ” ยกระดับงานวิจัยข้าวฃั้นสูงสู่นานาชาติ

กรมการข้าวเปิดตัว “สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ” ยกระดับงานวิจัยข้าวฃั้นสูงสู่นานาชาติ

12.10.59 44 s

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับในนามของตัวแทนชาวสุพรรณบุรีด้วยความยินดียิ่ง ที่กรมการข้าวเล็งเห็นศักยภาพและเลือกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการวิจัยข้าวที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง มีนายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดป้ายสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะข้าราชการ รวมทั้งรำลึกวาระโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นร่วมปลูกต้นราชพฤกษณ์ หมายถึง การดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี เคียงคู่กับต้นสุพรรณิการ์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นที่ระลึก

กรมการข้าวจึงยกฐานะศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีขึ้นเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ (Thailand Rice Science Institute) เป็นหน่วยงานภายในของกรมการข้าวที่มีฐานะเทียบเท่ากองเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อเสริมศักยภาพงานวิจัยด้านข้าวในระบบเดิมที่มีศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง ดำเนินงานวิจัยประยุกต์ (Applied research) ให้มีองค์ประกอบในด้านการวิจัยสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยงานวิจัยฃั้นสูง (Advanced research) สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจึงเน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับข้าวโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีหน่วยปฏิบัติการวิทยาการโอมิคส์ข้าว (Rice Omics unit) ซึ่งบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ และหน่วยปฏิบัติการฐานพันธุกรรมข้าว (Rice Genetic Researches unit) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนงานวิจัย ก่อนส่งต่อให้หน่วยปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์และการจัดการพืช (Plant Breeding and Crop Management unit) ทำหน้าที่ทดสอบ ปรับใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ถ่ายทอดสู่ศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ นำไปต่อยอดใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวนาต่อไป

นอกจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจะพัฒนาและบูรณาการชุดเทคโนโลยีในการพัฒนาต้นแบบ และบริหารจัดการระบบการเกษตรด้วยความแน่นยำสูงแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  มีศูนย์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศและศูนย์ศึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวในระดับนานาชาติ และมีบทบาทในการเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศในด้านข้าวอีกด้วย

สำหรับงานวิจัยเชิงลึกที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติกำลังดำเนินการในปี 2559-2560 ที่น่าสนใจ อาทิ

- โครงการการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SNP marker สำหรับงานปรับปรุงพันธ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยี Fluidigm

- กิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะทางคุณภาพเมล็ดดีให้สามารถงอกใต้น้ำโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก

- กิจกรรมการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพผลผลิตสูงและมียีนต้านทานโรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และทนต่อน้ำท่วมฉับพลันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก

- กิจกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง

- การประเมินความแน่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด

- โครงการชุดเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา เพื่อคัดแยกพันธุ์ข้าวและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวที่สามารถพกพาได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีจมูกข้าวอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น.

สุรชัย ดีรื่น : ภาพ

                                                                                              ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว