กรมการข้าว เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๑ “

H 2กรมการข้าวเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๑ “

54152312

    วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๑ “ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยกล่าวว่าสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มมูลค่าข้าว จึงได้จัดทำหลักสูตร“การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๑ “ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของตนเองและองค์กร และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ณ อาคารฝึกอบรม กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว