กรมการข้าวร่วมเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

001กรมการข้าวร่วมเชิดชูเกียรติข้าวราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

กรมการข้าวร่วมเชิดชูเกียรติข้าวราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

page

page2

S 55009297

            วันที่ 1 เมษายน 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการข้าวในปีนี้ ได้แก่ นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และนางระวีวรรณ จิตติ์มหิมา พนักงานประจำห้องทดลอง ส2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

วริศรา ทรัพย์เกษม ภาพ/ข่าว 001