รมช.เกษตรฯ ให้แนวทางการทำงานแก่ผู้บริหารกรมการข้าว

DSC 6325รมช.เกษตรฯ ให้แนวทางการทำงานแก่ผู้บริหารกรมการข้าว

page 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าว บางเขน กรุงเทพมหานคร นายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารกรมการข้าว ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปแนะนำกรมการข้าวและรับทราบผลการดำเนินการสำคัญของปีงบประมาณ 2560 จากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

            นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แนวทางการทำงานโดยยึดตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีกรอบการทำงาน ดังนี้

1. ในเรื่องสินค้าข้าวให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงหรือมีการบิดเบือน

2.พัฒนาข้อมูลข่าวสารที่เป็นองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาด และ

ดึงตลาดข้าวให้กลับมาเป็นของไทย  โดยใช้วิธีการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่  และพัฒนาคุณภาพข้าวให้ตรงกับความต้องการตลาด

            3.ต้องมีการนำองค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม  เข้ามาพัฒนางานข้าวที่สำคัญๆ  โดยเฉพาะการใช้พันธุ์ดีและเป็นพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด

            4.เพิ่มโอกาสและอำนาจต่อรองให้เกษตรกรชาวนารุ่นใหม่เกิดการรวมตัวสร้างพลังรวมกันในรูปองค์กรเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือเป็นรูปแบบใหม่ เช่น บริษัทชุมชน เป็นต้น

            5.พัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดส่งผ่านให้เกิดการกระจายตัว  ให้โอกาสเข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย  และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรได้ง่าย เช่น ตลาดกลาง

            นอกจากนี้กรมการข้าวควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ปัจจัยพื้นฐานภาคการเกษตรมีเพียงพอและมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม  รวมทั้งเชิญชวนชาวนามาร่วมบริหารจัดการความเสี่ยงกับภาครัฐ เช่น การทำประกันภัยพืชผล  เพื่อให้ชาวนามีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาภัยธรรมชาติ