อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่มผุ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัวพรีเมียม

IMG 0128อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่มผุ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัวพรีเมียม

 

อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนากลุ่มผุ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัวพรีเมียม

page3page4

            วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมกา่รข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลุ่มผุ้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัวพรีเมียม "Two in One" และสานสัมพันธ์ประชารัฐ  ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก โดยมี นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กล่าวรายงาน

               อธิบดีกรมกา่รข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาข้าว ดำเนินการตามนโยบายการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต โดยการให้ความรู้ทางวิชาการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตข้าวลืมผัวเพื่อตลาดเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพของข้าวลืมผัวให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรในพื้นที่ศักยภาพ โดยเน้นผู้ปลูกที่มีความซื่อสัตย์ และมีศักยภาพเชิงธุรกิจ ให้มีความรู้ด้านการผลิตการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อให้ได้ทั้งเมล็ดพันธุ์ดีสำหรับชุมชน และข้าวกล้องคุณภาพสำหรับตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ส่วนการใช้ "ข้าวลืมผัว" เป็น Model เนื่องจากมีโอกาสเชิงพาณิชย์สูง โดยเฉพาะในแง่ของโภชนบำบัด 

               เนื้อหาของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาคบรรยาย 4 ชุดวิชา ได้แก่ ลักษณะประจำพันธุ์ หลักการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ฺ เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ทั้งคุณภาพและคุณค่าเชิงสุขภาพ และการตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สำหรับภาคปฏิบัติจะมีทั้งในห้องปฏิบัติการและในแปลงสาธิต โดยการตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์จะดำเนินการในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ส่วนการตัดพันธุ์ปนจะดำเนินการในแปลงสาธิตที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ปลูกข้าวลืมผัว จาก 7 จังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย ตาก น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ จำนวน 62 ราย

 

วริศรา ทรัพย์เกษม  รายงาน

 สุรินทร ดำดิน  ถ่ายภาพ