อธิบดีกรมการข้าวเดินสายตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ภาคอีสาน

h 001อธิบดีกรมการข้าวเดินสายตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ภาคอีสาน

อธิบดีกรมการข้าวเดินสายตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและศูนย์วิจัยข้าว
ในพื้นที่ภาคอีสาน

m 001s

m 002 s 

    วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข้าวและชาวนา เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นท่ี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ศูนย์เมล็ดพันธฺุ์ขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ์ในการทำงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคด้านการปฏิบัติงานจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง

    สาระสำคัญที่อธิบดีกรมการข้าวให้แนวคิดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกเรื่องทั้งงานที่เป็นภารกิจหลักและงานที่เป็นนโยบายขอให้ตั้งใจและให้ถือว่าการทำงานนั้นไม่ใช่งานแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำตามปกติและให้สนุกกับการทำงานให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จะทำให้ไม่เครียด นอกจากนี้ให้ปรับทัศนะคติมองให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมทั้งเน้นให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นหลังเรียนรู้การทำงาน

     โดยในส่วนงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นเน้นย้ำว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต้องตระหนักรู้ถึงความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่ื่อให้ชาวนาในพื้นที่ทุกคนมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพาะปลูก สำหรับศูนย์วิจัยข้าวนั้นย้ำว่าเป็นหน่วยงานด้านวิชาการดังนั้นจะต้องมีความพร้อมด้านข้อมูลวิชาการเสมอและสามารถให้บริการแก่ชาวนาที่ประสบปัญหาด้านวิชาการต่างๆได้ทันที

อรทัย เตชะฤทธิ์ / ข่าว

สร้างสรรค์ ดีรื่น / ภาพ