กรมการข้าวร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหลังเกษตรกรและผู้ประกอบการทำ MOU ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)

h 44กรมมการข้าวร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติหลังเกษตรกรและผู้ประกอบการทำ MOU ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)

20.11.60 B

20.11.60 L

เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2560  ณ  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายอนันต์สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว  พร้อมด้วยนายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว  และนายขจร  เราประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  กรมการข้าว  ร่วมชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP  ครบวงจร  ชึ่งมีนางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน  โดยมีผู้ร่วมรับฟังภาครัฐได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระพาณิชย์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และภาคเอกชน  ได้แก่   โรงสี  และผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่ี้  ทั้งนี้มีนายสุชัย  บุตรสาระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ  และทีมงานของรัฐมนตรีช่วยฯ อาทิ  นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ  นายระพี  ผ่องบุพกิจ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เป็นต้น

ทั้งนี้สาระสำคัญการชี้แจงครั้งนี้  ได้แก่  การเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจร  โดยโรงสี และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะต้องเตรียมเอกสารรายละเอียดอย่างไร และเมื่ิอทำMOUในโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP  ครบวงจรแล้ว  สามารถไปยื่นขอรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จากนั้นเมื่อได้รับการอนุม้ติสินเชื่อเรียบร้อยขอความร่วมมือให้ส่งสำเนาสัญญาสินเชื่อให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและให้ทำสำเนาอีกชุดส่งกระทรวงพาณิชย์เพื่อป้องกันปัญหาความซ้ำซ้อนกับโครงการ  Packing  Stock โดยผู้เข้าร่วมรับฟังส่วนใหญ่เกิดความเข้าใจชัดเจนในโครงการมากขึ้น โรงสีและผู้ประกอบการมีความยินดีร่วมโครงการ