เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ในปีหน้า

45448เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ในปีหน้า

 

เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ในปีหน้า

mm 44

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือแบบบูรณาการทุกภาคส่วนรวม 3 ฉบับ ตั้งเป้าปีหน้าเพิ่มพื้นที่กว่า 2 แสนไร่ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงานในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้เยี่ยมชมนิทรรศการร้านค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่


       พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและได้เร่งรัดให้ทุกภคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจึงได้ให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนมหาวิทยาลัย และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทุกภาคส่วน ในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการประสานการทำงานที่มีเป้าหทายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

      อนึ่งการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ จะครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด ซึ่งรวมถึงข้าวอินทรัย์ ที่กรมการข้าวมีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งเป้า 1 ล้านไร่ใน 5 ปีด้วย

............