นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ประชุมหารือโครงการการผลิตและการตลาดข้าวสุขภาพ พันธุ์ กข43 ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ อาคารกรมารข้าว

 MG 9211นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ประชุมหารือโครงการการผลิตและการตลาดข้าวสุขภาพ พันธุ์ กข43ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ อาคารกรมารข้าว

page 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ประชุมหารือโครงการการผลิตและการตลาดข้าวสุขภาพ พันธุ์ กข43 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน โดยใช้มาตรการที่สำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ดำเนินงานจัดทำนาแปลงใหญ่ จำนวน 381 แปลง พื้นที่ 942,348 ไร่ เกษตรกร 64,006 ราย ใน 65 จังหวัด และในปี 2560 มีเป้าหมายเพิ่มจำนวน 45 แปลง รวม 426 แปลง ใน 65 จังหวัด  โดยมีการตั้งกลุ่มย่อยตามภารกิจดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ กลุ่มบริหารจัดการศัตรูพืช และกลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

จากผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่จำนวน 381 แปลง มีระดับความสำเร็จแตกต่างกันเนื่องจากความพร้อมและความเข้าใจของเกษตรกร ทั้งสภาพพื้นที่โดยพบว่าส่วนใหญ่สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และการเพิ่มคุณภาพ โดยการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในการศึกษาวิจัยข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะ กรมการข้าวกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าข้าวขัดขาวพันธุ์    กข43 มีค่าน้ำตาลต่ำกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณร้อยละ 20 – 30 ในการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ และประมาณร้อยละ 15 – 20 ในการทดลองในร่างกายมนุษย์จุดเด่นของข้าวพันธุ์ กข43 เป็นข้าวไม่ไวต่อแสง ต้านทานโรคไหม้ คุณภาพการสีดี สามารถนำมาทำข้าวขาว 100 % ดังนั้นกรมการข้าวจึงพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนานาแปลงใหญ่เพื่อผลิตข้าวสุขภาพพันธุ์ กข43 ที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อตลาดเฉพาะและเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น