กรมการข้าว ร่วมโปรโมท งานปั่นจักรยานนำเยี่ยมชมพื้นที่ทุ่งกุลานาข้าวอินทรีย์ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมระดับโลก

h 004กรมการข้าว ร่วมโปรโมท งานปั่นจักรยานนำเยี่ยมชมพื้นที่ทุ่งกุลานาข้าวอินทรีย์ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมระดับโลก

 

กรมการข้าว ร่วมโปรโมท งานปั่นจักรยานนำเยี่ยมชมพื้นที่ทุ่งกุลานาข้าวอินทรีย์

แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมระดับโลก

m 001s

m 002 s

            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ปั่นจักรยานชมทุ่งกุลานาข้าวอินทรีย์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง    และเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์” พร้อมมอบทุนการศึกษาและร่วมเสวนาแนวทางพัฒนาข้าวหอมมะลิ       เกษตรอินทรีย์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการนี้นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมกล่าวชื่นชมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรได้รับการสนับสนุนให้จัดเป็นประจำทุกปี กับกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับกลุ่มคนรักษ์สุขภาพแบบยั่งยืน รับฤดูหนาว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยมี นายบุญมี  สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนหรือเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ในการผลิตและประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวอินทรีย์ปลอดภัย (ออร์แกนิค) สร้างความสัมพันธ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าออร์แกนิค ตั้งแต่ ชาวนา – โรงสี – ผู้แปรรูป - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้บริโภค และก่อให้เกิดความร่วมมือ การรับรู้ในการยกระดับสินค้า   ออร์แกนิคในทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน

สืบเนื่องจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หรือ กลุ่มเกษตรทิพย์ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการดำเนินการส่งเสริมสมาชิกในชุมชนปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) มาปรับใช้ในอาชีพ ทั้งในกระบวนการผลิตการปลูกข้าวของชาวนา กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มชุมชน จนได้องค์ความรู้ระดับหนึ่งมาสู่การพัฒนาเพิ่มศักยภาพเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน แบ่งปันความรู้ร่วมกันของคนในกลุ่มวิสากิจชุมชนจากภายในชุมชนสู่ภายนอก ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนแบบบูรณาการของภาครัฐและเอกชน ในด้านวิชาการ เทคนิคและเทคโนโลยีในการปลูกข้าวอินทรีย์ พืชอินทรีย์ ตลอดจนการนำนวัตกรรมสมัยใหม่ทั้งด้านการผลิตและการแปรรูปมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขยายผลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง     ได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นให้เป็นต้นแบบสู่ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ภายใต้การดำเนินงานโดยองค์กรของชุมชนแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน และมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในอาชีพเกษตรกรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนงมาสู่การพัฒนาเพิพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเ

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน